Šta sve pokriva đačka polisa osiguranja

Palilula.info 7. oktobra 2022.

Svakog septembra, sa novom školskom godinom, škole nude roditeljima osiguranje od nesrećnog slučaja. Ovo osiguranje nije obavezno, ali se većina roditelja odlučuje da svoje dete osigura od neočekivane nezgode.

Školsko osiguranje ili osiguranje od nesrećnog slučaja se ne odnosi samo za nezgode nastale u školi, već pokriva sve aktivnosti u toku 24h, pa čak i povrede koje nastanu dok je dete na raspustu. O tome koju će ponudu osiguravača izabrati odlučuju Školski saveti roditelja koji se najčešće rukovode povoljnijom cenom.

Škole se najčešće odlučuju za godišnju uplatu osiguranja do 500 dinara, po učeniku.

Uz uplatu 500 dinara, za prelom se isplaćuje (na primeru do kojeg je došla naša redakcija) 15.000, a za invaliditet 1.600.000 dinara. Sa rastom uplate višestruko se uvećavaju odštete, među njima i za izostanak iz škole (gore navedeni primer) od 450 dinara po danu.

Kraj oktobra je rok da škole izaberu osiguravača, na roditeljima je da uplatom, dete osiguraju ili ne. Savet je da oni koji odlučuju koju će ponudu izabrati, obrate pažnju da li je reč o osiguranju učenka samo dok je u školi ili 24 časa, svakodnevno.

Kako funkcioniše osiguranje u školi?
Škola, odnosno direktor i savest roditelja, bira jednu od nekoliko najpovoljnijih osiguravajućih kuća i sa njom sklapa ugovor. Razredne strešine su posrednici u prodaji školskog osiguranja i ovu uslugu roditeljima prezentuju na početku nove školske godine, uz još gomilu obaveza koje treba da ispune.

Osiguranje se uglavnom kupuje rutinski. Roditelji ne gledaju mnogo uslove korišćenja koji su dogovoreni u polisama. Tek kad dođe do povrede, nastaju problemi.

Da ne bi do toga došlo, upoznajte se na vreme sa školskim osiguranjem. Pre nego što prihvatite kolektivno školsko osiguranje, zahtevajte od nastavnika da Vam dostavi uslove osiguranja. Ukoliko Vam uslovi ne odgovaraju, uvek možete individualno pronaći osiguranje za Vaše dete.

Šta podleže šteti kod školskog osiguranja?
Školsko osiguranje pokriva sve povrede od padova, opekotina, udaraca predmetom ili povrede nastale u saobraćajnim nezgodama. Osiguravajuća kuća procenjuje težinu povrede i u zavisnosti od toga roditeljma se isplaćuje osigurana suma. Najčešće se ostvaruje pravo na naknadu štete u slučaju:

  • Preloma kosti
  • Bolničkog lečenja
  • Trošak lekova
  • Trajne invalidnosti
  • Smrti usled bolesti ili smrti usled nezgode

Ovo su najčešće povrede za koje su deca osigurana, ipak navedene stavke zavise individualno od osiguravajuće kuće do osiguravajuće kuće. Najviša naknada se ostvaruje usled nastanka trajne invalidnosti.

Kako postupiti u slučaju nastanka povrede?

Kada dođe do nezgode, roditeljima savetujemo:

  • Da se prvo obrate lekaru od koga će dobiti validan medicinski izveštaj.
  • Da se obrate osobi koja je u školi zadužena za komunikaciju sa osiguravajućom kućom
  • Da se jave u nadležnoj osiguravajućoj kući
  • Obavezno da čuvaju račune za sve troškove oko medicinskog zbrinjavanja
  • Sa prikupljenom dokumentacijom roditelji podnose zahtev za naknadu štete u matičnoj osiguravajućoj kući. Tu dobijaju potrebne obrasce za popunjavanje i detaljene informacije o narednim koracima.

Osiguravajuća kuća je dužna da u roku od 14 dana isplati štetu osiguraniku. U koliko želite da Vaše dete bude sigurno, predlažemo Vam životno osiguranje koje će se brinuti o njemu.

Pojmovnik

Osiguranje učenika

Kolektivno osiguranje učenika od posledica nesrećnog slučaja može za svoje redovne i vanredne učenike, da ugovori osnovna škola. Lica koja se osiguravaju po odredbama Dopunskih uslova za osiguranje učenika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) osiguravaju se bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i godine života. Osiguranjem je obuhvaćen nesrećni slučaj koji se dogodi u toku trajanja osiguranja i to u svakodnevnom životu osiguranika (kod kuće i van kuće, na putu, na igralištu, izletu, ekskurziji, letovanju i sl.).

Ugovoreni oblici osiguranja

Invaliditet – podrazumeva različite stepene trajnog gubitka opšte radne sposobnosti, po osnovu kojih se isplaćuje iznos srazmeran procentu invaliditeta od osigurane sume za stoprocentni invaliditet. U slučaju podnošenja odštetnog zahteva stepen invaliditeta određuje stručna komisija Osiguravača na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije;

Smrt, kao posledica nesrećnog slučaja, podrazumeva isplatu ugovorene osigurane sume;

Prelom kosti ugovoren kao osigurani slučaj podrazumeva potpuni ili delimični prekid kontinuiteta kosti koji je nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelomi), pri kome intenzitet mehaničke sile prelazi granicu fiziološke elastičnosti kostiju. Ugovorena jednokratna naknada na ime preloma kosti isplaćuje se i za prelom kosti koji nije ostavio trajne posledice (trajni invaliditet).

Dnevna naknada je naknada po danu privremene sprečenosti đaka za rad usled posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Smatra se da je osiguranik nesposoban za školski rad kada usled nesrećnog slučaja ne može pratiti predavanja, pisati, crtati i obavljati ostale zadatke. Nepokretljivost pojedinih udova usled imobilizacije gipsom smatra se kao nesposobnost za školski rad. Privremeno oslobađanje od fiskulturnih vežbi ne smatra se kao nesposobnost za rad i ne daje pravo na primanje dnevne naknade…

Troškovi lečenja predstavljaju ugovoreni oblik osiguranja kojim, ukoliko nesrećni slučaj ima za posledicu narušenje zdravlja osiguranika koje zahteva lekarsku pomoć, a ugovorena je i naknada troškova lečenja, osiguravač po završetku lečenja isplaćuje sledeće naknade: naknadu stvarnih i nužnih troškova lečenja, učinjenih najduže u toku godine dana od dana nastanka osiguranog slučaja; i bolnički dan (naknada za svaki dan proveden na lečenju u ustanovama stacionarnog tipa) koja se isplaćuje u visini 6‰ od ugovorene sume za troškove lečenja, a na osnovu otpusne liste odgovarajuće zdravstvene ustanove, izuzev zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, ali najviše do 30 dana.

Hirurška intervencija usled nezgode predstavlja ugovoreni oblik osiguranja operacije (hirurške intervencije) koja je nad osiguranikom izvršena usled posledica nesrećnog slučaja (nezgode), nezavisno od toga da li je nesrećni slučaj ostavio trajne posledice (invaliditet) ili ne. U zavisnosti od kategorije izvršene hirurške intervencije (operacije) isplaćuje se procenat od osigurane sume ugovorene polisom osiguranja.

Pojam nesrećnog slučaja – Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć. Nesrećnim slučajem se smatraju naročito sledeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana kakva infektivna bolest. Kao nesrećni slučaj smatra se i sledeće: trovanje hemijskim agensima (osim profesionalnih oboljenja); infekcija povrede prouzrokovana nesrećnim slučajem; trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para; opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tečnostima ili parom, kiselinama, bazama i sl.; davljenje ili utopljenje; gušenje ili ugušenje…

Šta je potrebno znati o školskom osiguranju

Šta je školsko osiguranje?
Pomenuta vrsta osiguranja predstavlja osiguranje dece i učenika od posledica nezgode odnosno jednog iznenadnog, nepredvidivog događaja koji je nastao delovanjem spoljašnjih uticaja i koji je prouzrokovao povredu, prelom, invaliditet osiguranika, sprečenost za praćenje nastave ili smrt. Ugovarači osiguranja jeste škola i ona zaključuje određeni Ugovor o osiguranju sa izabranim osiguravajućim društvom. Osiguranje se može zaključiti uplatom premije osiguranja – određenog iznosa koji ugovarač osiguranja plaća osiguravajućoj kući prema ugovorenoj polisi.

Koje povrede su pokrivene školskim osiguranjem?
Osiguranje može da pokriva različite posledice nezgode ili nesrećnog događaja, poput trajnog invaliditeta, smrti, preloma kosti, hirurške intervencije, naknade za nemogućnost praćenja nastave, refundaciju troškova lečenja ili bolnički dan, u zavisnosti od toga šta je ugovoreno.

Da li osiguranje pokriva samo povrede nastale u školi?
Pored povreda koje nastanu u pomenutim obrazovnim i vaspitnim ustanovama, deca i učenici imaju pravo na naknadu štete i u slučaju da je do povređivanja došlo i kada nisu u školi, na primer tokom izleta, na igralištu, letovanju i slično. Dakle, deca su osigurana 24 sata u toku perioda za koji važi osiguranje, osim za vreme školskog raspusta kada osiguranje ne pokriva naknadu za nemogućnost praćenja nastave.

Kako se potražuje naknada za povrede u školi?
U slučaju povrede, osigurano lice se može obratiti matičnoj osiguravajućoj kući radi naknade štete direktno ili preko škole, podnošenjem odštetnog zahteva kao i celokupne medicinske dokumentacije, fotodokumentacije i računa za sve troškove medicinskog lečenja, koje osiguranik poseduje kao dokaz da je do povređivanja zaista došlo. Takođe, pomenuti odštetni zahtev se može podneti i putem advokata ukoliko ga je osiguranik angažovao.

Da li dete ima pravo na naknadu ako se povredi više puta tokom školske godine?
Ukoliko je tako regulisano polisom osiguranja, moguće je da dete nekoliko puta u toku školske godine ostvari pravo na naknadu u slučaju povređivanja. Važno je znati da polisa ima određeni limit iznosa do kojeg može da se naplati naknada u toku godine odnosno za vreme trajanja osiguranja.

Od čega zavisi iznos naknade za povrede u školi?
Iznos naknade koji pripada osiguraniku zavisi od vrste povrede koja je nastala kao posledica nesrećnog događaja. Osiguravajuće kuće na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije procenjuju težinu povrede i po osnovu toga isplaćuju osiguranu sumu.

Da li postoji mogućnost žalbe na dodeljeni iznos naknade?
Ukoliko osiguravajuće društvo neosnovano odbije da isplati naknadu ili isplati manji iznos koji nije adekvatan za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu, u tom slučaju oštećeno lice ima pravo da podnese Prigovor na odluku koju je dobilo od osiguranja. Ako i nakon toga ishod ostane isti, u tom slučaju oštećeni ima pravo da podnese tužbu kojom će pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.

Zašto vam je za naknadu povreda u školi potreban advokat?
Osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu u odnosu na naknade koje dosuđuju sudovi. Zato je uvek preporučljivo da se unapred obratite advokatu po preporuci, kako biste ostvarili pravo na punu naknadu štete koja Vam po zakonu pripada.

Izvor: advokat-popovic.rs, amss.co.rs, Foto: freepik
Šta sve pokriva đačka polisa osiguranja
Copy link